Contacts: Tian Xiangqin

Tel: 0086 23 61218100

Email: xiangqin.tian@fapharm.com


Contacts: Wu Yu

Tel: 0086 23 61028787

Email: fuanpharm@126.com

Add:No 2,Huang Yang Road,Yu Bei District,Chongqiang,China